a.readmore { /* CSS properties go here */ }
Καλώς ορίσατε στην μάχη της Αναζήτησης.

Η τραπεζική Απάτη

Αποκαλύπτουμε την ... τραπεζική απάτη

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

1) Στις 28.04.2015 εδώ έδινα το link του βίντεο με το οποίο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου του Συριζα, είχε αποκαλύψει την υπογραφή swap από τον κ. Βαρουφάκη, για το 2057 (!).

Σήμερα βρήκα στο http://diaforos.blogspot.gr/2015/04/bretton-woods.html 
το σχετικό ΦΕΚ αυτού του ομολόγου.  Για τον υπόλοιπο σχολιασμό του ιστολογίου σχετικά με την συνέντευξη που έδωσε στο enikos ο πρωθυπουργός, απλά πατήστε το παραπάνω link 

Πάντως θα ήθελα να επισημάνω, ότι η εξουσία ήταν και είναι μία. Υπάρχουν διάφορες υπο-εξουσίες οι οποίες εργάζονται για την εξουσία. Αυτό το γνωρίζει κάθε ένας που ασχολείται με την ενεργό πολιτική και δεν το μαθαίνει εκ των υστέρων, όπως έδωσε την εντύπωση ο πρωθυπουργός κατά την συνέντευξή του ..... 
 
  

2) Επίσης στην ανάρτηση στις 28.04.15 είχα αναφέρει με μπλε γράμματα στον τομέα των σχολιασμών του κοινού του enikos, ότι οφείλει να μας ενημερώσει ο πρωθυπουργός σχετικά με τα καταπιστεύματα και βάσει των εγγράφων και του ΦΕΚ που παρέδωσε η κυρία στον πρωθυπουργό κατά την διάρκεια της συνέντευξης. Πάλι από το ίδιο άρθρο του diaforos γίνεται αναλυτική αναφορά, σχετικά με το ΦΕΚ και την συμφωνία της Bretton woods ως ακολούθως : 

 *Απόφαση του ΣτΕ Ολ. 668/2012
....
....
8.Επειδή, εξ άλλου, στους σκοπούς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του οποίου ιδρυτικό μέλος είναι η Ελλάδα 

(βλ. αν.ν. 766/1945 «περί κυρώσεως της εν Bretton Woods υπογραφείσης τελικής πράξεως και εξουσιοδοτήσεως προς υπογραφήν των σχετικών συμφωνιών», Α΄ 315, 


και υπ’ αριθ. 644/30.1.1946 ανακοίνωση του Υπουργού Εξωτερικών «περί υπογραφής των εν BRETTON WOODS καταρτισθεισών Συμφωνιών περί Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και περί Διεθνούς Τραπέζης Ανοικοδομήσεως», Α΄ 38), 


περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, 


«Η παροχή εμπιστοσύνης εις τα μέλη δια της θέσεως των γενικών πόρων του Ταμείου προσωρινώς εις την διάθεσιν αυτών υπό επαρκείς εξασφαλίσεις και ούτως, η παροχή εις αυτά δυνατότητος προς εξομάλυνσιν ανωμαλιών εις τα ισοζύγια των πληρωμών άνευ προσφυγής εις μέτρα καταστρεπτικά της εθνικής ή της διεθνούς ευημερίας» (στοιχείο v του άρθρου Ι της εν συνεχεία αναφερομένης Συμφωνίας). 


Από τις επιμέρους διατάξεις της Συμφωνίας περί του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (βλ. ν. 1086/1980 «περί κυρώσεως της δευτέρας τροποποιήσεως της Συμφωνίας περί του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου», Α΄ 256), από την οποία διέπεται η λειτουργία του εν λόγω Ταμείου, προκύπτει ότι ο μηχανισμός χρηματοδοτήσεως των μελών του λειτουργεί ως εξής: 


Η διαδικασία αρχίζει με την υποβολή αιτήματος χρηματοδοτήσεως εκ μέρους του κράτους – μέλους που αντιμετωπίζει δυσχέρειες ρευστότητας ή πιθανότητα παύσεως πληρωμών. 


Μετά την εξέταση της οικονομικής και δημοσιονομικής καταστάσεως του αιτούντος κράτους, το Ταμείο προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων για τις διαρθρωτικές μεταβολές και τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγιάνσεως, που, κατά την εκτίμησή του, είναι αναγκαία για την έξοδο του κράτους από την κρίση και την εξάλειψη των γενεσιουργών της αιτίων. 


Κατόπιν τούτου, και εφόσον το αιτούν κράτος εκφράζει με επιστολή του την πρόθεσή του («letter of intent») να υιοθετήσει τις προτεινόμενες πολιτικές και να εφαρμόσει τα αναγκαία για την υλοποίησή τους μέτρα, το αρμόδιο όργανο του Ταμείου εγκρίνει το αίτημα χρηματοδοτικής στηρίξεως του κράτους. 


Η χρηματοδοτική αυτή στήριξη μπορεί να χορηγηθεί με τη μορφή ενός Διακανονισμού Χρηματοδότησης Άμεσης Ετοιμότητας («Stand – Βy Arrangement»), μέσω του οποίου τίθενται στη διάθεση του αιτούντος κράτους μέλους επαρκή χρηματικά ποσά για την υλοποίηση του προγράμματός του, τα οποία προέρχονται από τους πόρους του Ταμείου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι εισφορές των μελών του, και εκφράζονται σε «ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα» («Special Drawing Rights»), μια λογιστική μονάδα χρήματος, την οποία δημιούργησε το Ταμείο 


(βλ. αν.ν. 619/11.11.1968 «περί κυρώσεως τροποποιήσεως των άρθρων της Συμφωνίας περί του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου επί σκοπώ καθιερώσεως συστήματος ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων», Α΄ 260) 


και της οποίας η αξία προσδιορίζεται με βάση την αξία του αμερικανικού δολαρίου, του ευρώ, της λίρας στερλίνας και του ιαπωνικού γιέν. 


Με την εγκριτική αυτή απόφαση καθορίζονται, περαιτέρω, οι όροι, υπό τους οποίους παρέχεται η χρηματοδοτική στήριξη («conditionality») και οι οποίοι, κατά κανόνα, ταυτίζονται με τις πολιτικές και τα μέτρα που δεσμεύθηκε να υλοποιήσει το προσφεύγον στο μηχανισμό κράτος. 


Στις κατευθυντήριες αρχές («Guidelines on Conditionality»), που έχει καταρτίσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο V εδάφιο 3 της προαναφερθείσης Συμφωνίας [κατά το οποίο «Το Ταμείον θέλει υιοθετεί πολιτικήν αφορώσαν εις την χρησιμοποίησιν των γενικών πόρων αυτού, …»], αναφέρεται ότι 


οι όροι, που τίθενται για την παροχή χρηματοδοτικής στηρίξεως στα κράτη μέλη, έχουν ως σκοπό την εξασφάλιση ότι οι πόροι του Ταμείου θα χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν οικονομικώς τα κράτη μέλη κατά τρόπο σύμφωνο με τους σκοπούς του Ταμείου και ότι το κράτος μέλος έχει την πρωταρχική ευθύνη για την επιλογή, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών του. 


Περαιτέρω, στις ανωτέρω κατευθυντήριες αρχές επισημαίνεται ότι οι διακανονισμοί για την χρηματοδότηση των κρατών μελών του Ταμείου δεν αποτελούν διεθνείς συνθήκες.


Όμως ο πρωθυπουργός δεν ήταν ενημερωμένος, παρ' όλο που ο Πικραμένος το είχε αναφέρει στην απόφαση του ΣτΕ Ολ. 668/2012, όταν διεκδικούσαν αύξηση των αποδοχών τους για "αξιοπρεπή" ζωή, όταν αυτό δεν ισχύει για όλους .....

Τα υπόλοιπα στο diaforos.  Όμως αν είναι να θεωρούμε ρουσφέτια τα της εκκλησίας, τότε τι θα πρέπει να πούμε και για την Συναγωγή που δεν πληρώνει ως ΝΠΔΔ φόρους. Δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν γίνεται. 

Νάγια
 
ΤΟ ΒΑΡΟΥΦΑΚΕΙΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΟΥ 2057 .....

1) Στις 28.04.2015 εδώ έδινα το link του βίντεο με το οποίο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου του Συριζα, είχε αποκαλύψει την υπογραφή swap από τον κ. Βαρουφάκη, για το 2057 (!).

Σήμερα βρήκα στο http://diaforos.blogspot.gr/2015/04/bretton-woods.html 
το σχετικό ΦΕΚ αυτού του ομολόγου.  Για τον υπόλοιπο σχολιασμό του ιστολογίου σχετικά με την συνέντευξη που έδωσε στο enikos ο πρωθυπουργός, απλά πατήστε το παραπάνω link 

Πάντως θα ήθελα να επισημάνω, ότι η εξουσία ήταν και είναι μία. Υπάρχουν διάφορες υπο-εξουσίες οι οποίες εργάζονται για την εξουσία. Αυτό το γνωρίζει κάθε ένας που ασχολείται με την ενεργό πολιτική και δεν το μαθαίνει εκ των υστέρων, όπως έδωσε την εντύπωση ο πρωθυπουργός κατά την συνέντευξή του ..... 
 
  

2) Επίσης στην ανάρτηση στις 28.04.15 είχα αναφέρει με μπλε γράμματα στον τομέα των σχολιασμών του κοινού του enikos, ότι οφείλει να μας ενημερώσει ο πρωθυπουργός σχετικά με τα καταπιστεύματα και βάσει των εγγράφων και του ΦΕΚ που παρέδωσε η κυρία στον πρωθυπουργό κατά την διάρκεια της συνέντευξης. Πάλι από το ίδιο άρθρο του diaforos γίνεται αναλυτική αναφορά, σχετικά με το ΦΕΚ και την συμφωνία της Bretton woods ως ακολούθως : 

 *Απόφαση του ΣτΕ Ολ. 668/2012
....
....
8.Επειδή, εξ άλλου, στους σκοπούς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του οποίου ιδρυτικό μέλος είναι η Ελλάδα 

(βλ. αν.ν. 766/1945 «περί κυρώσεως της εν Bretton Woods υπογραφείσης τελικής πράξεως και εξουσιοδοτήσεως προς υπογραφήν των σχετικών συμφωνιών», Α΄ 315, 


και υπ’ αριθ. 644/30.1.1946 ανακοίνωση του Υπουργού Εξωτερικών «περί υπογραφής των εν BRETTON WOODS καταρτισθεισών Συμφωνιών περί Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και περί Διεθνούς Τραπέζης Ανοικοδομήσεως», Α΄ 38), 


περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, 


«Η παροχή εμπιστοσύνης εις τα μέλη δια της θέσεως των γενικών πόρων του Ταμείου προσωρινώς εις την διάθεσιν αυτών υπό επαρκείς εξασφαλίσεις και ούτως, η παροχή εις αυτά δυνατότητος προς εξομάλυνσιν ανωμαλιών εις τα ισοζύγια των πληρωμών άνευ προσφυγής εις μέτρα καταστρεπτικά της εθνικής ή της διεθνούς ευημερίας» (στοιχείο v του άρθρου Ι της εν συνεχεία αναφερομένης Συμφωνίας). 


Από τις επιμέρους διατάξεις της Συμφωνίας περί του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (βλ. ν. 1086/1980 «περί κυρώσεως της δευτέρας τροποποιήσεως της Συμφωνίας περί του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου», Α΄ 256), από την οποία διέπεται η λειτουργία του εν λόγω Ταμείου, προκύπτει ότι ο μηχανισμός χρηματοδοτήσεως των μελών του λειτουργεί ως εξής: 


Η διαδικασία αρχίζει με την υποβολή αιτήματος χρηματοδοτήσεως εκ μέρους του κράτους – μέλους που αντιμετωπίζει δυσχέρειες ρευστότητας ή πιθανότητα παύσεως πληρωμών. 


Μετά την εξέταση της οικονομικής και δημοσιονομικής καταστάσεως του αιτούντος κράτους, το Ταμείο προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων για τις διαρθρωτικές μεταβολές και τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγιάνσεως, που, κατά την εκτίμησή του, είναι αναγκαία για την έξοδο του κράτους από την κρίση και την εξάλειψη των γενεσιουργών της αιτίων. 


Κατόπιν τούτου, και εφόσον το αιτούν κράτος εκφράζει με επιστολή του την πρόθεσή του («letter of intent») να υιοθετήσει τις προτεινόμενες πολιτικές και να εφαρμόσει τα αναγκαία για την υλοποίησή τους μέτρα, το αρμόδιο όργανο του Ταμείου εγκρίνει το αίτημα χρηματοδοτικής στηρίξεως του κράτους. 


Η χρηματοδοτική αυτή στήριξη μπορεί να χορηγηθεί με τη μορφή ενός Διακανονισμού Χρηματοδότησης Άμεσης Ετοιμότητας («Stand – Βy Arrangement»), μέσω του οποίου τίθενται στη διάθεση του αιτούντος κράτους μέλους επαρκή χρηματικά ποσά για την υλοποίηση του προγράμματός του, τα οποία προέρχονται από τους πόρους του Ταμείου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι εισφορές των μελών του, και εκφράζονται σε «ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα» («Special Drawing Rights»), μια λογιστική μονάδα χρήματος, την οποία δημιούργησε το Ταμείο 


(βλ. αν.ν. 619/11.11.1968 «περί κυρώσεως τροποποιήσεως των άρθρων της Συμφωνίας περί του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου επί σκοπώ καθιερώσεως συστήματος ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων», Α΄ 260) 


και της οποίας η αξία προσδιορίζεται με βάση την αξία του αμερικανικού δολαρίου, του ευρώ, της λίρας στερλίνας και του ιαπωνικού γιέν. 


Με την εγκριτική αυτή απόφαση καθορίζονται, περαιτέρω, οι όροι, υπό τους οποίους παρέχεται η χρηματοδοτική στήριξη («conditionality») και οι οποίοι, κατά κανόνα, ταυτίζονται με τις πολιτικές και τα μέτρα που δεσμεύθηκε να υλοποιήσει το προσφεύγον στο μηχανισμό κράτος. 


Στις κατευθυντήριες αρχές («Guidelines on Conditionality»), που έχει καταρτίσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο V εδάφιο 3 της προαναφερθείσης Συμφωνίας [κατά το οποίο «Το Ταμείον θέλει υιοθετεί πολιτικήν αφορώσαν εις την χρησιμοποίησιν των γενικών πόρων αυτού, …»], αναφέρεται ότι 


οι όροι, που τίθενται για την παροχή χρηματοδοτικής στηρίξεως στα κράτη μέλη, έχουν ως σκοπό την εξασφάλιση ότι οι πόροι του Ταμείου θα χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν οικονομικώς τα κράτη μέλη κατά τρόπο σύμφωνο με τους σκοπούς του Ταμείου και ότι το κράτος μέλος έχει την πρωταρχική ευθύνη για την επιλογή, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών του. 


Περαιτέρω, στις ανωτέρω κατευθυντήριες αρχές επισημαίνεται ότι οι διακανονισμοί για την χρηματοδότηση των κρατών μελών του Ταμείου δεν αποτελούν διεθνείς συνθήκες.


Όμως ο πρωθυπουργός δεν ήταν ενημερωμένος, παρ' όλο που ο Πικραμένος το είχε αναφέρει στην απόφαση του ΣτΕ Ολ. 668/2012, όταν διεκδικούσαν αύξηση των αποδοχών τους για "αξιοπρεπή" ζωή, όταν αυτό δεν ισχύει για όλους .....

Τα υπόλοιπα στο diaforos.  Όμως αν είναι να θεωρούμε ρουσφέτια τα της εκκλησίας, τότε τι θα πρέπει να πούμε και για την Συναγωγή που δεν πληρώνει ως ΝΠΔΔ φόρους. Δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν γίνεται. 

Νάγια
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου